Hộp thư công vụ tỉnh Hà Tĩnh


HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
TRUNG TÂM THÔNG TIN - CÔNG BÁO TIN HỌC TỈNH HÀ TĨNH
Số 19 - Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Liên hệ: 02393.8577.17