Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Gửi, nhận thư điện tử

Tự động thông báo thư đã gửi đến hộp thư người nhận

Tự động thông báo khi người nhận đã đọc thư

Hỗ trợ khả năng lập lịch công tác cá nhân

Hõ trợ khả năng  tạo sổ tay điện tử thực hiện lưu các thông tin cá nhân

.........................................................

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đơn vị quản trị: Trung tâm Công báo-Tin học
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381

   
 

HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH
HÀ TĨNHTên truy cập

Mật khẩu